Refusjon av helseutgifter

Hvordan kan du få refundert utgifter til lege, psykolog, medisiner på blå resept
og fysikalsk behandling?

Refusjon av egenandel

Studentsamskipnaden vil etter søknad gi refusjon av egenandeler som føres opp på Folketrygdens egenandelskort. Det vil si utgifter til lege, psykolog, poliklinisk behandling på sykehus, medisiner på blå resept og transport til og fra behandling. Det gis refusjon inntil Folketrygdens egenandelstak med fratrekk av en egenandel på kr 500,-

Søknadsskjema kommer


Reglement for helsefondet og for refusjon av egenandeler i h.h.t. folketrygdens bestemmelser
Hovedmål

Studentsamskipnadens ordninger med helsefond og refusjon av visse helseutgifter skal delvis dekke utgifter studenter har ved sykdom og andre helseproblemer. Utgiftene må være utenom det som dekkes av Folketrygden. Ordningen skal fungere solidarisk, det vil si at enkeltstudenter som har store utgifter skal kunne få forholdsmessig større tilskudd enn studenter med mindre utgifter.

Studenter som kan vise gyldig studiekort eller kvittering for betalt semesteravgift
til Studentsamskipnaden i Molde.

Refusjonsordningen og helsefondet finansieres av semesteravgiften.

Beløp under kr. 500,- gis det ikke støtte til da dette regnes som egenandel pr.
semester. Blir det søkt støtte for flere ulike regninger, trekkes kun en egenandel.
Dersom en behandling går over to semester, trekkes kun en egenandel.
Egenandel trekkes fra totalbeløpet.

Søknad om støtte fra helsefondet fremmes skriftlig på eget søknadsskjema.
Søknad om støtte må innleveres innen utgangen av det semesteret utgiftene er
påløpt. Høstsemesteret regnes fra15.08 – 31.12, og vårsemesteret regnes fra
01.01 – 30.06. For studenter som tar et flerårig studium kan behandling også
foregå i perioden 01.07 til 14.08. Søknadsfrist er senest 14 dager etter
semesterslutt. Søknadene behandles i slutten av hvert semester.
Søknader som kommer inn etter at møtet er holdt, og som er innenfor utgangen
av semesteret, blir behandlet i neste møte.

Refusjon utbetales senest 3 uker etter at møtet er holdt (se klagefrist).

Vurdering og behandling av søknadene gjøres av SiMolde sin administrasjon. Det skal hvert år bli fastsatt et helseutvalg som har i oppgave å behandle eventuelle klager.

Helseutvalget består av:

  • To studentrepresentanter, fortrinnsvis styreleder og nestleder i SiMolde sitt styre
  • En ansatt i avdelingen for helse og studentliv.

Direktør i SiMolde er helseutvalgets sekretær. Møte i utvalget avholdes når direktøren kaller inn til det, eller når minst ett medlem krever det. Minst to av utvalgsmedlemmene må møte for at utvalget skal være beslutningsdyktig.

Klage stiles skriftlig til SiMolde og siste klageinstans er Studentsamskipnadens
styre. Klagefristen er 3 uker.

Reglementet kan endres av styret i SiMolde, men kun med virkning for fremtidige
søknader. Før styret kan fatte vedtak om endringer skal studentenes organ ha
fått reglementsendringene til høring, senest 3 uker før styremøte.

PDF