Refusjon av egenandel

  Publisert:Sist oppdatert:

  Hvordan kan du få refundert egenandel utgifter til lege, psykolog, behandeling på sykehus, medisiner på blå resept og transport til og fra behandling?

  Refusjon av egenandel

  Studentsamskipnaden vil etter søknad gi refusjon av egenandeler som føres opp på Folketrygdens egenandelskort. Det vil si utgifter til lege, psykolog, poliklinisk behandling på sykehus, medisiner på blå resept og transport til og fra behandling. Det gis refusjon inntil Folketrygdens egenandelstak med fratrekk av en egenandel på kr 500,-

  Du finner søknadsskjema her.

  NB.
  Legg merke til punkt 2 om å vise fram / legge ved kopi av gyldig studentkort eller kvittering for betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Molde.

  Reglement for helsefondet og for refusjon av egenandeler i h.h.t. folketrygdens bestemmelser


  1. Hovedmål

  Studentsamskipnadens ordninger med helsefond og refusjon av visse helseutgifter skal delvis dekke utgifter studenter har ved sykdom og andre helseproblemer. Utgiftene må være utenom det som dekkes av Folketrygden.

  Ordningen skal fungere solidarisk, det vil si at enkeltstudenter som har store utgifter skal kunne få forholdsmessig større tilskudd enn studenter med mindre utgifter.


  2. Hvem kan søke støtte?

  Studenter som kan vise gyldig studiekort eller kvittering for betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Molde.


  3. Finansiering

  Refusjonsordningen og helsefondet finansieres av semesteravgiften. Avsetningen skal foretas i forbindelse med budsjettbehandlingen. Reglene for ordningene gjelder innenfor budsjettets rammer.


  4. Egenandel for studentene

  Beløp under kr. 500,- gis det ikke støtte til da dette regnes som egenandel pr. semester. Blir det søkt støtte for flere ulike regninger, trekkes kun en egenandel. Dersom en behandling går over to semester, trekkes kun en egenandel. Egenandel trekkes fra totalbeløpet.


  5. De ulike tilskuddordningene


  5.1 Refusjon av egenandeler iht. Folketrygdens bestemmelser.
  Utgifter til lege, psykolog, poliklinisk behandling på sykehus, medisiner på blå resept og transport til og fra behandling. Det gis refusjon inntil Folketrygdens egenandelstak med fratrekk av egenandelen på kr. 500,-.

  For å få refundert egenandel, må det leveres spesifisert kvittering som tydelig viser denne, eventuelt attestert utskrift av egenandeler fra NAV, apotek, lege eller andre med refusjonsrett.

  5.2. Helsefondet.
  Det kan søkes om støtte med inntil kr. 4 000,- pr. studieår per student via helsefondet. Støtte på under kr. 500,- blir ikke behandlet.

  Som hovedregel gis det delvis dekning av godkjente utgifter.

  Det kan søkes om støtte til følgende formål:

  5.2.1 Behandling hos privatpraktiserende psykolog eller psykiater som ikke dekkes av Folketrygden. Søknad må dokumenteres med henvisning fra lege og med spesifisert
  kvittering.

  5.2.2 Fysikalsk behandling og behandling hos kiropraktor dekkes med inntil kr 200,- pr konsultasjon. Maks utbetaling pr år er kr 2 000,-. Eventuell refusjon fra folketrygden trekkes i fra.

  5.2.3 Transportutgifter.
  Dersom en skade gjør det umulig å bruke offentlig kommunikasjon mellom studiebopel og lærested, kan det søkes om støtte til transport for å nå forelesninger
  og/eller eksamen. Nødvendigheten av særskilt transport må dokumenteres med legeerklæring.

  5.2.4 Ved omfattende tannbehandling dekkes inntil 25 % av utgiftene, med det samme taket for total utbetaling med kr. 4 000,- pr studieår. Det forlanges skriftlig redegjørelse fra tannlege/spesialist om behovet for behandling, samt årsaken til behovet. Behovet må være klart større enn det som oppfattes som vanlig tannvedlikehold og kostnadene må minimum være på kr. 2 000,-.

  5.2.5 Briller/kontaktlinser.
  Det kan ytes støtte til nye brilleglass når erklæring fra øyelege/optiker bekrefter at nye glass er nødvendige pga. synsforandringer. Støtten avhenger av styrke og korrigering.

  Det gis støtte til brilleglass slik:
  Høy sats: kr. 900,- pr glass Styrke: +/- 6,25 og over
  Middels sats: kr. 600,- pr glass Styrke: +/- 3,75 - +/- 6,00
  Lav sats: kr. 400,- pr glass Styrke: +/- 0,25 - +/- 3,50

  Egenandel (kr. 500,-) trekkes fra denne satsen.

  For andre korrigeringer (skjeve hornhinner mv) vil beløpet bli vurdert. Vurdering fra lege eller optiker må vedlegges. Det gis ikke støtte til innfatning.

  Det kan gis støtte til kontaktlinser dersom det foreligger legeattest om at dette må brukes i studiesituasjonen. Ved bytteavtale kan det gis støtte på opptil 50 % av beløpet på linsene.

  5.2.6 Kostbar sykdom eller skade.
  Unntaksvis kan det etter søknad gis begrenset økonomisk støtte ved særlig kostbar behandling i forbindelse med sykdom eller skade. Søknaden må inneholde nødvendig dokumentasjon etter nærmere avtale med Studentsamskipnadens saksbehandler.


  6. Hvordan søke støtte fra helsefondet?
  Søknad om støtte fra helsefondet fremmes skriftlig på eget søknadsskjema.

  Søknad om støtte må innleveres innen utgangen av det semesteret utgiftene er påløpt. Høstsemesteret regnes fra15.08 - 31.12, og vårsemesteret regnes fra 01.01 - 30.06. For studenter som tar et flerårig studium kan behandling også foregå i perioden 01.07 til 14.08. Søknadsfrist er senest 14 dager etter semesterslutt. Søknadene behandles i slutten av hvert semester.

  Søknader som kommer inn etter at møtet er holdt, og som er innenfor utgangen av semesteret, blir behandlet i neste møte.


  7. Utbetaling.
  Stønad utbetales via bank senest 3 uker etter at møtet er holdt (se klagefrist).


  8. Behandling.
  Vurdering og behandling av søknadene gjøres av SFRNs administrasjon.

  Det skal hvert år bli fastsatt et helseutvalg som har i oppgave å behandle eventuelle klager. Helseutvalget består av:
  To studentrepresentanter, fortrinnsvis styreleder og nestleder i SFRNs styre
  Studentrådgiveren i SFRN

  Direktør i SFRN er helseutvalgets sekretær. Møte i utvalget avholdes når direktøren kaller inn til det, eller når minst ett medlem krever det. Minst to av utvalgsmedlemmene må møte for at utvalget skal være beslutningsdyktig.


  9. Klage
  Klage stiles skriftlig til SFRN og siste klageinstans er Studentsamskipnadens styre. Klagefristen er 3 uker fra poststempelets dato.


  10. Gyldighet

  Reglementet kan endres av styret i SFRN, men kun med virkning for fremtidige søknader. Før styret kan fatte vedtak om endringer skal studentenes organ ha fått reglementsendringene til høring, senest 3 uker før styremøte.


  Dette reglementet gjelder fra 15. august 2002. Revidert 16. mars 2005, 31. januar 2007,
  4. juni 2009 og 25. mai 2011.