Arkivet

Publisert:Sist oppdatert:

I løpet av 40 år i drift så ligget det bak mye historikk av arbeidet vårt. La oss ta med deg tilbake til fortiden og reisen til Studentsamskipnanden i Molde har hatt.

Sm Original Logo

20. juni 1969

20. juni 1969 vedtok Stortinget at prøveaksjoner skulle igangsettes med distriktshøgskoler i Kristiansand, Stavanger og Molde, og høsten 1969 ville 42 studenter bli tatt opp i den økonomiske / administrative linjen ved MRDH i Molde. Det etableres en studentforening som gradvis driver med kantinedrift, bokdistribusjon og boligdistribusjon, i tillegg til vanlig studentforeningsvirksomhet. Molde kommune er med på å bygge studentboliger og de første vil bli tatt i bruk i starten av høstsemesteret i 1970, altså A- og B-blokkene i Fabrikkvegen. I mars 1970 ble stiftelsen Molde studentheim opprettet (byrådsvedtak 16. mars 1970) og i 1974 ble C-blokken bygget og tatt i bruk. Det ble inngått et samarbeid med Norske Vandrerhjem og studentboligene i Fabrikkvegen ble markedsført under navnet RiMo Hostel Molde.

I september 1973 ble det nedsatt en komité for å "studere de forskjellige aspektene ved en mulig dannelse av en studentorganisasjon i Molde". Komiteen avga sin innstilling i 1974. I 1975 ble det fattet de nødvendige avgjørelsene i studentparlamentariske organer om at det skulle opprettes en studentorganisasjon "for å ivareta studentenes økonomiske og sosiale interesser på en slik måte at studieoppholdet kunne gi best mulig fordel for den enkelte student ".

I 1975 ble det tatt en avgjørelse i studentorganene om at det skulle opprettes en studentorganisasjon med de vanlige målene for en slik organisasjon, dvs. å ivareta studentenes sosiale og økonomiske interesser.

19 11 1973

1. januar 1976

Studentsamskipnaden i Molde etableres med virkning fra 1. januar 1976. Studentenes Bokinnkjøp overtas fra Studentforeninga ved MRDH fra samme dato.

I tillegg var målsettingen på kort sikt at samskipnaden skulle overta;

· Kantinedriften

· Boligformidlingen

· Sekretariat og forretningsførerfunksjoner for Stiftelsen Molde Studentheim

På lengre sikt skulle følgende oppgaver legges til samskipnaden;

· Informasjonsvirksomhet

· Overta og drive Stiftelsen Molde Studentheim (Fabrikkvegen)

· Helsetjenester

· Stimulere og initiere kulturarbeid

· Tilrettelegge fysisk aktivitet

· Være kontaktleddet mellom skolen og lokalsamfunnet

· Studieveiledning

Det første styremøtet ble holdt i møterommet i Øvre veg 10 (3. etg.) fredag 23. januar 1976

kl. 1200. Ann-Irene Kåfjord ble tilsatt som kontorassistent i ½ stilling, mens Sverre Tverberg fungerte som daglig leder (han var konsulent på DH fra 1975 - 1977). Han var engasjert av DH i planlegging og igangsetting av samskipnaden. Han trakk seg ut når direktør var tilsatt og på plass. Foruten disse to var følgende personer med på det første styremøtet:

Styreformann Tore Gloppe og styremedlemmene Asbjørn Hopland, Harald Berglie og Åse Nordheim. Åse Nordheim var bibliotekar ved DH og hun hadde ansvaret for boksalget i oppstarten (hun dro i gang bokhandelen).

Senere ble Eli Heggdal (Riksheim) midlertidig tilsatt i bokutsalget og i styremøte 18. august 1976 besluttet styret å tilsette daglig leder for Studentsamskipnaden. Steinar Sandvik ble tilsatt og ble samskipnadens første direktør (8 søkere til stillingen). Han begynte i stillingen 15. september 1976.

I vårsemesteret 1976 var det 350 studenter ved distriktshøgskolen i Molde og semesteravgiften var 20 kroner. I 1976 var husleien i Fabrikkvegen kr. 275 pr. måned (depositum 200 kroner) og omsetningen i bokutsalget på kr. 300.000.

19 06 1976
20 08 1977

1. Januar 1977

Studentsamskipnaden overtar ansvaret for kantinedriften ved MRDH fra 1. januar 1977.

Sekretariatsfunksjoner og regnskapsfunksjoner for Stiftelsen Molde Studentheim overtas fra 1. januar 1977. I 1976 var Kåre Gjerde stiftelsens sekretær og forretningsfører (han ønsket avløsing), mens Rolf Myhre var stiftelsens formann.

Ny kantine i Byfoged Motzfeldsgt. 6 overtas i midten av september 1977.

Samskipnadens hovedvirksomhet flyttes fra Romsdalsgata/Øvre veg til nyombygde lokaler i Byfogd Motzfeldsgate 6.

​1978

Nye lokaler for samskipnadens administrasjon og bokformidling tas i bruk i februar. Kontakten med studentene blir etter dette betydelig bedret. Arbeidet med endring av reglement og styringsfunksjon videreføres.

2007 03 09 1117 26

1979

Det gjøres fortgang i arbeidet med planlegging og bygging av nye studentboliger på Kvam. Kvamprosjektet (5 blokker) med 87 leieforhold, hvorav 21 familieleiligheter, ferdigstilles i etapper fra høstsemesteret 1979 til høstsemesteret 1980. Det vil si D-blokka ferdigstilles 6. september 1979, E-blokka ferdigstilles i desember 1979 og A-, B- og C-blokka ferdigstilles august 1980. Sommerdriften ved Molde Studentheim (RiMo Hostel) vurderes inngående og samskipnadens daglige leder overtar herbergsbevillingen.

Rb Iii18 01 1979
29 02 1980

1980

Det inngås avtale mellom MRDH og SiM om «fri stasjon» og om at SiM skal dekke høgskolens behov for resepsjonstjenester med videre overfor studentene i Byfogd Motzfeldsgate.

Nytt reglement for Studentsamskipnaden trer i kraft fra 24. januar 1980. Reglementet godkjennes av departementet for ikrafttredelse.

1981

Avtalen med MRDH om «fristasjon» og om godtgjørelse for resepsjonstjenester m.v. reforhandles.

Rb7 10 1980

1982

Spørsmålet om å legge om bokformidlingen til en ordinær bokhandel gjenopptas. Det søkes om å bli antatt som en fullverdig bokhandel. Etter at Stiftelsesloven trådde i kraft 1. januar 1982, omlegges Stiftelsen Molde Studentheim sin organisasjonsstruktur. Vedtektene endres idet samskipnaden blir oppnevningsorgan m.v. for styret i stiftelsen.

17 03 23 03 1981
Rf 14 09 1983

1983

1983

Med virkning fom 1983 fastsettes semesteravgiften til kr 50 (vært uendret siden samskipnaden ble etablert).

Under navnet Odin Bok og Papir blir Studentenes Bokformidling omlagt til ordinær bokhandel fra 10. august 1983.

Boligmøte 1983 og kantineledermøte avvikles i Molde med SiM som teknisk arrangør.

Rf01 09 1984

1984

Det arbeides med ombyggingsplaner for blokk C ved RiMo Hostel i Fabrikkvegen.

Rb13 11 1986

1985

Ombyggingen av RiMo Hostel blokk C ble sluttført.

Rb12 11 1986

1986

Studentenes høstfest i oktober på Rådhuset i Molde satte «merker» etter seg!

Stiftelsen Molde Studentheim overtar elevinternatet ved Sjukepleierhøgskolen i Molde (med i alt 32 boenheter).

UNIPA (Universitets- og høgskolebokhandelkjeden) ble etablert etter stiftelsesmøtet som ble holdt i Molde våren 1986.

Sigrid Hanset blir tilsatt som økonomikonsulent (jobbet i samskipnaden fra mai 1986 til januar 2015).

1987

Driftssjef Bjarne Fagerlie ble konstituert som direktør fom 15.05.87 da Steinar Sandvik sa opp sin stilling. Bjarne Fagerlie ble senere tilsatt som samskipnadens andre direktør.

Rb23 02 1987
Sfrn Original Logo

1988

Studentene ved MRDH, Molde og SPH, Molde vedtar at de ønsker at det skal opprettes en lovhjemlet studentsamskipnad og det opprettes en lovhjemlet samskipnad fra 1. august 1988 under navnet Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre.

Det innføres pensjons- og gruppelivsforsikring for alle ansatte i studentsamskipnaden.

Det utarbeides nytt reglement for samskipnaden og nye vedtekter for stiftelsen.

Styret vedtar at Samskipnaden skal søke medlemskap i Studentsamskipnadenes arbeidsgiverforening (SSAF).

Odin Bok og Papir tar i bruk lokalene som Vinmonopolet har hatt i Høvding bygget.

Rb17 08 1988
Rb18 03 1987

1989

Det foretas en omfattende oppussing av studentboligene i Glomstuvegen. Det legges nytt tak og alle boenhetene får nye møbler. I Fabrikkvegen installeres det nytt brannvarslingsanlegg.

Helsekasse/helsefond blir opprettet for alle medlemmer i samskipnaden.

Rb18 03 1991

1990

Sommerdriften ved studentboligene i Fabrikkvegen avvikles.

Arbeidet med en eventuell barnehage på Kvam startes.

Rb14 08 1993

1991

Studentsamskipnaden engasjerer seg i brukergruppen ang. nytt høgskolebygg på Kvam.

Det opprettes medlemskap i Studentsamskipnadenes arbeidsgiverforening (SSAF).

Rb30 10 1993

1992

Arbeidsgiverforeningen SSAF oppretter 1. september 1992 felles personforsikringer (i Vital) for medlemsbedriftene, dvs. kollektiv pensjons-, gruppelivs-, ulykke- og yrkesskadeforsikring.

Det installeres nytt EDB-anlegg (IBM), samtidig som en tar i bruk nytt regnskap og boligprogram (Easy – system).

En arbeider konkret med å etablere barnehage på Kvam.

Logo Rgb

1993

Stiftelsen Molde Studentheim innlemmes i Studentsamskipnaden.

Blokk A/B i Fabrikkvegen rehabiliteres. Alle felleskjøkken bygges om og det settes inn nye kjøkkeninnredinger og hvitevarer, hyblene blir pusset opp og får nye møbler. I tillegg skiftes alle vinduene i disse blokkene.

Det utarbeides ny logo for samskipnaden.

Rb20 02 1993
Rb18 08 1994

1994

Det nye Høgskolebygget tas i bruk 1. januar 1994. Samskipnaden sin virksomhet flytter inn i tidsmessige lokaler.

Sentralstyremøtet i SSAF ble holdt i Molde og SFRN var teknisk arrangør.

Molde kommune tildelte Studentsamskipnaden en vederlagsfri og byggeklar tomt på ca. 3 da for å bygge barnehage. Byggearbeidet startet i april og Anestua Studentbarnehage ble tatt i bruk mandag 15. august 1994. Venke Hove ble tilsatt og begynte som styrer (15. juli).

Overtok sjukepleierinternatet i Glomstuvegen fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, skøyte underskrevet 2. mai 1994.

Rb24 08 1995

1995

Det etableres kantinedrift fra 1. januar 1995 i Glomstuv. 33.

Det arbeides med å kjøpe studenthus og 1. november 1995 kjøper Studentsamskipnaden Strandgt. 14 i Molde.

Personalseminar (i juni) for alle ansatte til Kiel i Tyskland.

Odin Bok og Papir sin kioskavdeling flyttes ned i kantinen.

Rb18 10 1996

1996

Strandgata 14 selges i desember 96. Med virkning fra 1. januar 1997 fastsettes semesteravgiften til kr 250. Studentsamskipnaden inngår en husleiekontrakt med Sylte Eiendom AS i Kirkebakken 1-3 og et større ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt blir startet.

Rb10 02 1997

1997

I mars åpner den nye studentkroa Tapperiet og studenthuset i Kirkebakken 1-3. Studentene bistod med en formidabel innsats i rivings- og oppussingsarbeidet, og takket være denne innsatsen kunne Tapperiet tas i bruk til årets studentuke (UKA 97).

Det inngås en ny og revidert samarbeidsavtale mellom SFRN og HSM. Avtalen gjelder fra 1. juni 1997.

Det etableres et samarbeidsprosjekt (3 år) med HSM om sosial rådgivningstjeneste for studenter. Oppstart i september 1997 og Aud Fylling ble tilsatt i en 50 % prosjektstilling.

1998

Daglig leder, direktør Bjarne Fagerlie, valgte å trekke seg tilbake og prosessen med å rekruttere ny direktør ble igangsatt i 1998. Konsulent fra KPMG ble benyttet i denne prosessen. Økonomikonsulent Sigrid Hanseth fungerte som direktør i denne perioden (dvs. fom 2. mars 1998 til 1. februar 1999). Knut Silseth ble tilsatt som ny direktør og han begynte i stillingen 1. februar 1999.

Høsten 1998 ble det gjennomført et prosjekt hvor hele organisasjonen ble gjennomgått, både pr. enhet og for konsern. KPMG Management Consulting AS var innleid som prosjektleder. Samskipnadsmøtet ble arrangert i Molde i oktober 1998 hvor SFRN var teknisk arrangør. Kantineledermøtet ble arrangert i Molde i august 1998 hvor SFRN`s kantine var teknisk arrangør.

1999

Utvendig betongrehabilitering av de 3 blokkene i Fabrikkvegen 4-8. Arbeidet ble utført sommeren og høsten 1999. Barnehagemøtet i studentsamskipnadene ble arrangert i Molde med Anestua som teknisk arrangør.

2000

Det installeres nytt bolig administrasjonssystem (Uni eiendom), samtidig som alle avdelinger tar i bruk Client som økonomisystem. Det innføres IKT på studentboligene, dvs. data og telefon tilknyttet høgskolebygget via fiber-kabler (gjelder Fabrikkvegen og Kvam). Alle studentboliger blir tilkoplet kabel-TV. Det gjennomføres en organisasjonsendring hvor det opprettes en selvstendig boligavdeling som har fullt inntekts- og resultatansvar. Venke Hovde tilsettes som boligsjef og hun begynner i stillingen 01.01.01.

2001

Etablerte kantine ved studiesenteret i Kristiansund, fom mars 2001. Ranveig Furu overtar som barnehagestyrer etter Venke Hovde som gikk over til nyopprettet stilling som boligsjef (begge fom 01.01.01). Det innføres sommerstenging i Anestua fom sommeren 2001. Det ble vedtatt å etablere sosial rådgivningstjeneste som et fast velferdstiltak med en 50 % stilling (gratistilbud til studentene). Dette er et samarbeid med HSM og egen særavtale ble inngått 21. juni 2001. Helga Østtveit ble tilsatt og begynte i stillingen 1. januar 2002.

Med virkning fra 1. januar 2002 fastsettes semesteravgiften til kr 330.

01 27 20011

2002

Nytt felles reglement for helsekasse og helsefond vedtas. Reglementet trer i kraft fra 15. august 2002. Det innføres system (Intelli) for energi- og effektstyring i Fabrikkvegen. Det ble gjennomført vedlikeholdsprosjekter på Kvam, dvs. omfattende vedlikehold av uteområdet, samt rengjøring av ventilasjonsanlegget i blokkene. Brannalarmanlegget i Fabrikkvegen blir skiftet ut.

Vegg mellom bokhandel og ekspedisjon tas bort slik at disse får felles inngang og åpningstid. Tapperiet ble pusset opp og fikk delvis nytt inventar (juni 2002).

2003

Med virkning fra 1. august 2003 fastsettes semesteravgiften til kr 355. Det foretas en navneendring hvor tjenesten endres fra sosial rådgivningstjeneste til studentrådgivningen. Endringen gjøres gjeldende fom 1. september 2003.

2004

Det ble foretatt omfattende vedlikehold på studentboligene på Kvam, dvs. utskifting av alle vindu, utskifting til nytt gulvbelegg i alle trappeganger og utskifting av alle kjøkkenhetter. Personalseminar (i juni) for alle ansatte til Dublin i Irland. Tapperiet ble lagt ned og stengt fom januar 2005, siste åpningsdag var 22. desember 2004. Branntilløp i B-blokka på Kvam med til dels store røykskader (1.juledag 2004).

08 27 2004

2005

Det installeres nytt økonomisystem, dvs. både regnskap, faktura og butikkdata (Uni) i hele virksomheten. Innvendig ombygging og rehabilitering av studentblokka i Glomstuvegen. I tillegg ble det investert i nytt inventar og nye senger, samt komplett IKT tilknytning (data og telefon tilknyttet høgskolebygget via fiberkabler, pluss kabel-TV). 30 boenheter (16 hybler, 4 hybelleiligheter og 10 dubletter) ferdigstilles og tas i bruk fra og med 1. januar 2006. Den nasjonale studentboligkonferansen ble arrangert i Molde med SFRN som teknisk arrangør (midten av september). SFRN melder seg ut av arbeidsgiverforeningen SSAF og melder seg inn i HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon). Medlemskapet gjelder fra og med 1. januar 2006.

2006

Det installeres nytt lønns- og personalsystem (Uni). 30 år siden Studentsamskipnaden i Molde ble etablert. Det første styremøtet ble avholdt 23. januar 1976. Trettiårsdagen ble markert med gratis kaffe og bløtkake til alle studentene (mandag 23. januar 2006).

Personalseminar (i mai) for alle ansatte til Helsinki i Finland. Det faglige programmet var lagt opp med besøk hos Helsingfors student bosteds stiftelse (Hoas) og med Helsingfors studentkår (HYY).

Kunnskapsdepartementet innvilger statstilskudd på ombygging og rehabilitering av Glombo (totalt 6 million kroner). Det ble lagt fiberkabel mellom høgskolen og Anestua studentbarnehage. I tillegg ble det lagt kobberkabel mellom Anestua og Kunnskapsparken.

2007

Med virkning fra 1. august 2007 fastsettes semesteravgiften til kr 405 (økning på kr 50 som øremerkes til nytt Studenthus i Kunnskapsparken). Sammen med Kvam barnehage har vi deltatt i et 3 årig internasjonalt samarbeid (Comenius) med partnere fra Estland, Sverige og Nederland (oppstart høsten 2004). Prosjektet er finansiert av Senter for Internasjonalisering (SIU). Etter tre spennende og lærerike år er prosjektet avsluttet og egen prosjektrapport er utarbeidet.

Hovedfokusområdet dette året har vært å ferdigstille rehabiliteringen og ombyggingen av vår eiendom i Glomstuvegen 31, dvs. bygging av multifunksjons bod, omfattende omlegging og arbeid med uteområdet, endringer i vanntilkoplingen, ny varmtvannstank, nye brannslanger etc. I Fabrikkvegen ble to varmtvannsbeholdere i C-blokka skiftet, enda en korridor ble pusset opp og tilrettelagt for korttidsutleie (A 101-106), samt at alle plantegningene for disse blokkene ble ferdig digitalisert. På Kvam ble 5 av badene pusset opp.

Studentene i Molde vil etablere sitt eget studenthus i umiddelbar nærhet av høgskolen. Det er inngått en leieavtale med Kunnskapsparken Eiendom og et omfattende ombyggingsarbeid er i løpet av høsten igangsatt. Det nye studenthuset har fått navnet Valhall og det vil inneholde en egen studentpub, aktivitetsrom m/egen scene, kontorer for utvalg i Studentersamfunnet osv. Målsettingen er at Valhall skal bli et samlingssted og midtpunkt i studentenes sosiale liv i Molde. Det er her de skal leke og utfolde seg, bli kjent med andre studenter, bli underholdt, samt delta i ulike aktiviteter i studentfellesskapet. Kort sagt et sted studentene kan komme til uten å måtte gjøre en avtale på forhånd.

I samband med at det etableres nytt studenthus i Kunnskapsparken vil all studentaktivitet i det gamle studenthuset i sentrum (Kirkebakken) opphøre. Alt utstyr vil bli flyttet til det nye studenthuset og lokalene vil bli klargjort for framleie. Allerede inngått framleiekontrakt mellom studentsamskipnaden og Molde kirkelige fellesråd på den delen av studenthusets lokaler som Tapperiet tidligere disponerte, vil bli videreført. Det ble i september 1996 inngått en 15 års leieavtale med Sylte Eiendom AS, dvs. fram til 30. september 2011.

2008

Gjennomført en større oppgradering av utelekeplassen i Anestua studentbarnehage. Alle tegninger på våre bygninger (studentboliger og barnehage) er nå digitalisert (elever ved tegneassistentlinjen ved Romsdal videregående skole). Det ble innført totalt røykeforbud på våre studentboliger fom 1. august d.å. Gikk over til mobil alarmoverføring (til Safetel).

Høsten 2008 ble det startet opp et lederutviklings-program gjennom Symbio Consult AS. Det ble arrangert 2 samlinger i Ålesund denne høsten og hele lederteamet deltok. Alle ansatte var på studietur til Sevilla i Spania i juni dette året.

Molde Campus er fellesnavnet for den storstilte nysatsingen rundt høgskolen og det er Molde kommune som koordinerer og tilrettelegger reguleringsarbeidet for området. En del av dette området vil bli avsatt til studentboliger og vi planlegger her minimum 200 nye studentboliger. Målsettingen er å ha en godkjent reguleringsplan i løpet av sommeren 2009.

Fredag 11. januar 2008 kunne vi åpne og ønske studentene velkommen til det nye studenthuset Valhall. Det nye studenthuset ligger i underetasjen i Kunnskapsparken på Kvam.

08 12 2008

2009

Det ble skiftet takbelegg i A og B blokka i Fabrikkvegen. Ingen ble skadet da det begynte å brenne i en av våre boliger i C-blokka i Fabrikkvegen i mars dette året. Brannen startet i en komfyr, men ble raskt slukket. Større vannskade i Fabrikkvegen hvor 4 hybler og 1 fellesareal ble rammet. Det ble bygd et utvendig barnevognskur i tilknytning til småbarnsavdelingen i Anestua studentbarnehage. Det ble arrangert en studietur for alle ansatte i barnehagen til Trondheim.

Det er inngått samarbeidsavtale med Molde kommune om å samlokalisere helsestasjon for ungdom og helsestasjon for studenter.

Det ble utviklet og tatt i bruk ny hjemmeside (avtale med Tibe AS om utvikling og drift).

Kemneren i Molde gjennomførte bokettersyn hos oss våren 2009 (ingen merknader).

Det har vært innbrudd både på høgskolen i Molde (Hugin kantine, Odin Bok og Papir og trykkeriet) og på studenthuset Valhall (begge ble gjennomført natt til 12. november).

Revisjons- og rådgivingsselskapet BDO Noraudit har i 2009, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, foretatt en gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge. Rapporten gir en kartlegging og vurdering av både aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling innen studentsamskipnadene.

Som et ledd i arbeidet med ny strategiplan ble det i mars gjennomført en trivselsundersøkelse blant SFRNs ansatte (en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2007). Resultatet av undersøkelsen tilsier at arbeidsmiljøet er godt.

En overordnet strategisk plan for perioden 2010 – 2012 ble vedtatt på styremøtet i desember 2009. Utvikling av Molde Campus vil være et viktig strategisk fokusområde i den kommende periode. I reguleringsplanen legges det blant annet opp til at vi kan få etablert opp til 250 nye studentboliger på dette området.

2010

Alt inventar på studenthyblene på Kvam ble skiftet ut (skrivepulter, kontorstoler, reoler osv.). Vi har tatt i bruk to nye moduler i vårt bolig- administrasjonssystem fra UNI, henholdsvis Boligtorget og FDV. Odin Bok og Papir gikk ut av UNIPA kjeden. Hærverk/innbrudd i 3 automater i B-bygget. Vedtektsendring i Anestua Studentbarnehage om at barnehagen skal ha et åpningstilbud i romjula og i påskeuka. Molde kommune har gjennomført en omfattende brukerundersøkelse i alle barnehagene i kommunen og vår barnehage fikk en brukertilfredshet som ga oss delt 2 plass av totalt 29 barnehager.

Tone Anita Åbelvold ble rekruttert inn og tilsatt som ny kantineleder (etter Bjørn Beyer) og Gunn Hofset Innerdal ble tilsatt som ny studentrådgiver (etter Helene Hoemsnes).

Fire år etter at vi utfordret og oppfordret Molde kommune som vertskommune for høgskolens studenter, å ta initiativ for å utrede og planlegge framtidens campusområde rundt høgskolebyggene på Kvam, vedtok Molde kommunestyre i juni reguleringsplanen for Molde Campus. Det var stor tilfredshet med at vedtaket innebar at hele det regulerte området er å betrakte som Høgskoleområde. Det er avsatt ei tomt på ca. 6,4 dekar til nye studentboliger og arbeidet med å planlegge disse startet umiddelbart etter vedtaket. Skisseprosjektet viser at det er mulig å bygge ca. 300 nye boenheter på den disponible tomten. Det planlegges å bygge ca. 150 nye boliger i første byggetrinn. Kosbergs Arkitektkontor AS og Hammerø & Storvik Prosjekt AS engasjeres i prosjektet.

Over Kunnskapsdepartementets budsjett for 2010 har Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre fått tilsagn om tilskudd til å bygge 50 hybelenheter på Molde Campus. Tilskuddet er på 200 000 kroner per hybelenhet, forutsatt at vi bygger innenfor kostnadsrammen på 500 000 kroner per hybelenhet (+ mulighet for økt kostnadsramme på inntil 100 000 kroner hvis behovet er knyttet til miljø- og energifremmede tiltak, samt universell utforming).

Vi var vertskap og teknisk arrangør for årets nasjonale studentrådgiversamling (ca. 30 deltok).

07 2010

2011

Rekordstor pågang etter studentboliger denne høsten. Det ble investert og montert nytt brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet på studentboligene på Kvam. Ingen ble skadet, men alle ble evakuert i en brann i B-blokka i Fabrikkvegen (omfattende rehabilitering måtte utføres). Forprosjektet for bygging av nye studentboliger på Molde Campus ble godkjent av Husbanken.

Det ble inngått en leieavtale med Molde Byutvikling AS for å etablere Molde studenthotell, dvs. 36 rom som tidligere ble benyttet i driften av Hotell Molde.

Over Kunnskapsdepartementets budsjett for 2011 har vi fått tilsagn om tilskudd til å bygge 100 HE (hybelenheter) på Molde Campus, dvs. at vi nå har til sammen tilsagn på 150 HE på dette prosjektet. Det er planlagt 160 nye boliger og anbudspapirer er sendt ut til entreprenørene som har meldt seg i konkurransen.

Leieforholdet med Sylte Eiendom AS i Kirkebakken ble avsluttet.

Odin Bok og Papir gikk inn som medlem i den nye universitets- og høgskole-bokhandlerkjeden Campusbok. Vi overtok salg av artikkelsamlinger fra biblioteket.

Vi var vertskap og teknisk arrangør av nasjonal studentbarnehagemøte. Barnehagen ble malt utvendig og taket ble rengjort for mose.

Riksrevisjonen iverksatte en nasjonal undersøkelse av samskipnadenes økonomiske utvikling og styring. Det ble gjennomført en trivselsundersøkelse blant de ansatte.

Prosjektet «Studentbyen Molde» ble igangsatt. Dette er et prosjekt som har fokus å skape et mer attraktivt studiemiljø for studenter, både internt på campus og eksternt i Molde som by. Silje Straume ble engasjert som prosjektleder.

Alle ansatte var på studietur til München i Tyskland i mai dette året.

2012

I studentboligene i Glomstuvegen ble det montert nytt brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet, samt at alle vinduer mot sør og vest ble skiftet. Telefoniløsningen på studentboligene er blitt avviklet. Studenthotellet er blitt knyttet opp mot høgskolen med fiberkabel.

Eva-Merete Otterlei Børstad ble tilsatt som ny studentrådgiver (etter Gunn Hofset Innerdal).

Det har vært stort fokus på strategi og mange og viktige prosesser er gjennomført. Dette har resultert i en helt ny strategiplan for perioden 2013-15. Denne inneholder ny visjon, ny forretningside, nytt navn, ny logo, nye mål og fokusområder. Tibe AS ble engasjert i arbeidet med å utvikle nye navn, merkestruktur og profilprogram.

Ledergruppa var på studietur til Edinburgh (Craiglochart Campus).

Tjenestetilbudet til studentene ble utvidet ved å engasjere en studentprest i 20 % stilling (prest Ståle Aklestad i dette prøveprosjektet).

Prosjektet «Studentbyen Molde» ble avsluttet og prosjektrapporten ble lagt fram og diskutert i et Allmøte med studentene. Målsettingen med prosjekt er å skape mer fokus og få til et mer attraktivt studiemiljø, både internt på campus og eksternt i Molde som by.

Etter mange år med utredning og planlegging av framtidens campusområde rundt høgskolebyggene på Kvam, var det godt å komme i gang med å bygge 160 nye hybelenheter på Molde Campus. Christie & Opsahl AS ble valgt som entreprenør til å gjennomføre totalentreprisen. Arbeidet med å rydde tomta for trær startet mandag 14. mai og studentboligene skal være innflytningsklare til semesterstarten neste høst. Kodumaja AS i Tartu i Estland er underleverandør til Christie og de skal produsere og levere modulene.

Om Si Molde

2013

Som et tiltak for å tydeliggjøre at alt vi driver med henger sammen på en bedre måte iverksatte vi ny grafisk profil og struktur gjeldende fra og med 1. august i 2013. Nytt firmanavn ble Studentsamskipnaden i Molde med forkortelse SiMolde (forkortelsen er nå vårt nye merkenavn). Eksisterende virksomhetsnavn som Anestua Studentbarnehage, Odin Bok og Papir, Hugin kantine etc. utgår og erstattes med generiske navn på virksomhetene, dvs. SiMolde BOK, SiMolde Barnehage, SiMolde Bolig, SiMolde Kantine osv. Målsettingen er å synliggjøre Studentsamskipnaden som eier, samt tilknytning til Høgskolen i Molde på en mye bedre måte. Parallelt med navneendringen har vi også vedtatt å endre vår logo. De nye logoene gir en tydeligere link til høgskolen og kan lettere selges inn til studentene. Logoen symboliserer i hovedsak en S – for SiMolde. Figuren er i bevegelse som peker fremover og skal symbolisere studieløpet, dvs. vekst og fremgang. Kunnskapsdepartementet godkjente navneendringen.

Semesteravgiften økte fra 405 kroner til 450 kroner gjeldende fra og med høstsemesteret.

De ble gjennomført en trivselsundersøkelse blant de ansatte (med mange positive tilbakemeldinger).

Den store barnehageundersøkelsen tilsier at vi er på topp tre av alle barnehagene i Molde kommune.

Det er utarbeidet ny instruks og nye retningslinjer for styrearbeid, samt endringer i vedtektene.

Vi har avviklet og solgt studentboligene i Fabrikkvegen (Molde kommune gjennom selskapet Molde Eiendom KF er kjøper). Driftsavdelingens kontorer, verksted og lager ble flyttet fra Fabrikkvegen til nye lokaler på Molde Campus.

Sammen med Høgskolen og Statsbygg har vi bidratt aktivt i planleggingen med ombygging av kjøkken og kantineareal som skal utføres i 2014.

Etter mange år med utredning, planlegging og bygging av studentboliger på framtidens campusområde rundt høgskolebyggene på Kvam, kunne vi til semesterstarten i august endelig tilby studentene 160 nye hybelenheter på Molde Campus.

2014

Ferdigstilt nytt felles vaskeri for leietakerne i studentboligene på Kvam. Leietakerne på Molde Campus har fått en ny flott ute- og grillplass og det er bygd et takoverbygg foran inngangen til driftsavdelingens kontorer. I henhold til nye krav i strålevernforskriften ble det foretatt radonmålinger på alle studentboliger og i barnehagen (ingen alarmerende avvik).

Det er foretatt en omfattende ombygging og total rehabilitering av kjøkken og kantineareal (totalrenovert og hele kantinearealet er bygd om og fått nye møbler). Ombyggingen ble ferdigstilt i oktober/november og kantina i B-bygget ble avviklet for godt fra samme dato.

Det er bygd en egen PUB i tilknytning til kantinearealet, samt at det er lagt til rette for at iStudent kan benytte lokalene til sine studentaktiviteter. SiMolde er ansvarlig og dekker kostnadene for bygging av baren og for alle scenetekniske installasjoner (lyd-, lys-, AV- og sceneløsninger). Det ble vedtatt at studenthuset Valhall skulle flyttes fra leide lokaler i Molde Kunnskapspark til nye lokaler i tilknytning til kantina (skiftet da navn fra Valhall til iSmuget). Leieavtalen med Kunnskapsparken Eiendom AS ble sagt opp med virkning fra 1. januar 2015.

Leieavtalen med Molde Byutvikling AS på Studenthotellet i Molde sentrum ble avsluttet med virkning fra 1. august.

Barnehagens 20 årsjubileum ble markert med festmiddag for alle ansatte og gjester i juni, samt diverse arrangement i barnehagen i jubileumsmåneden august. Barnehagen er det gjort diverse oppgraderinger både inne og ute.

Året ble avsluttet med at to «gamle travere» takket for seg og ble pensjonister, henholdsvis bokhandler Fredrik Bjordal som har jobbet i bedriften i nesten 30 år og økonomi- og personalansvarlig Sigrid Hanset som har jobbet i bedriften i nesten 29 år. Hege Karina Bøe ble tilsatt som ny økonomi- og personalansvarlig, mens Marit Mahle ble tilsatt som ny butikksjef for bokhandelen.

Studentsamskipnadene i Oslo (SiO) og i Trondheim (SiT) har solgt Akademika (Norges største akademiske bokhandel) til Forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Ettersom de også eier den kjeden vi er medlem av (universitets- og høgskolebokhandlerkjeden Campusbok) har dette medført at Campusbok er blitt lagt ned og vi er blitt medlem av nye Akademika kjedekontor.

07 23 2014

2015

Brannutrykning til en hybel i A-blokka på Molde Campus etter kraftig røykutvikling pga innhold i kasserolle tørrkokte (student forlot hybel uten å slå av plata). Opphør av Canal Digital på studentboligene på Kvam og Glombo (analoge TV-signaler slukkes). Riks-TV er innført på alle studentboliger.

Over Kunnskapsdepartementets budsjett for 2015 har vi fått tilsagn om tilskudd til å bygge 76 He (hybelenheter) for byggetrinn 2 på Molde Campus. Arbeidet med å bygge to nye blokker m/til sammen 89 He, et mellombygg over 2 etasjer mellom blokkene, samt parkeringsdekke over utvendig eksisterende parkering startet i månedsskiftet august/september (kontrakt på totalentreprise med Christie & Opsahl AS). Ferdigstillelse er kontraktfestet til 15. juli 2016 med mulighet for komplettering utomhus i løpet av høsten 2016.

Stillingen som studentrådgiver økes fra 50 % til 80 %.

Det ble vedtatt å opprette en ny stilling som studiemiljøkoordinator. Rolf Magnus Orø ble tilsatt og begynner i stillingen 1. januar 2016.

Det ble inngått en avtale med Helse Midt-Norge RHF om å få tilskudd til å utvikle vårt lavterskeltilbud til studenthelse.

Instruks for styrearbeid i SiMolde ble endret. Finansstrategi for SiMolde ble vedtatt.

Medi 3 ble vår nye samarbeidspartner for bedriftshelsetjenester fra 1. januar (avtalen med Molde Bedriftshelsetjeneste ble sagt opp og avsluttet fra samme dato). Personalforsikringen ble endret med at uførekapitalen i gruppeliv ble erstattet med helseforsikring.

Nytt butikkdatasystem i bokhandelen (Client) ble installert.

2016

40 årsmarkering i 90 meters skogen fredag 22. januar.

Byggetrinn II på Molde Campus ferdigstilles og 89 nye studentboliger er klar for innflytning til oppstarten av høstsemesteret i august.

Img 0368